Pfarr­fest 2024

Das tra­di­tio­nel­le Pfarr­fest fin­det am Sonn­tag, 2. Ju­ni 2024, nach der Mes­se (8:30) am Kir­chen­platz statt. Speis und Trank - Kin­der­be­treu­ung - Auf­tritt der jun­gen Schuh­platt­ler des Trach­ten­ver­ei­nes - Schätz­spi­iel - Hüpf­burg.

Der Pfarr­ge­mein­de­rat freut sich auf Eu­er Kom­men.

Kons. Thomas Scheuringer
02.06.2024

⚠

Ob­mann Ob­mann-Stell­ver­tre­ter Pfarr­pro­vi­sor
⚠ ⚠ ⚠
Kons. Thomas Scheuringer
Obergermating 10
07278 / 8609 · 0664 / 1358901
Kons. Martin Wintereder
0676 / 87766312
Dechant KR Mag. Johann Padinger
Schrift­füh­re­rin pas­to­ra­ler Man­dats­neh­mer
⚠ ⚠
Franziska Romana Scheuringer
Obergermating 10
8609 · 0677/612 31 376
Mag. Wolfgang Schönleitner
Kirchenplatz 1
0676 / 8776 5251

Anmelden
JHS